Share with your friends!
Loading...

මාර්ගගතව විභාග ප්‍රතිඵල තහවුරු කරගන්නේ කෙසේද?

நிகழ்நிலையில் பரீட்சைப் பெறுபேறுகளை உறுதிப்படுத்திக்கொள்வது எவ்வாறு?

How to verify results through online?

2001 වර්ෂයේ හා ඉන් පසු පවත්වන ලද අ.පො.ස. (සා/පෙළ) සහ

අ.පො.ස. (උ/පෙළ) විභාගවල “ප්‍රතිඵල තහවුරු කර ගැනීම”

සඳහා මෙමගින් පහසුකම් සළසා ඇත.

මෙය ප්‍රතිඵල තහවුරු කිරීමේ ලේඛනයක් මිස විභාග සහතිකයක් නොවේ.

2001ஆம் ஆண்டும் அதற்குப் பின்னரும் நடைபெற்ற க.பொ.த. (சா/தர ),

Loading...

க.பொ.த. ( உ/தர )ப் பரீட்சைகளின் “பெறுபேறுகளை உறுதிப்படுத்திக்

கொள்வதற்கான” வசதிகள் இங்கு செய்யப்பட்டுள்ளன.

இது பெறுபேறுகளை உறுதிப்படுத்தும் ஓர் ஆவணமேயன்றி பரீட்சைச் சான்றிதழ் அல்ல.

Facilities are made available here to “get results verified” with regard to

the G.C.E(O.L) and G.C.E(A.L) Examinations held in the year 2001 and afterwards.

The document obtained here is only for verification of results.

It does not serve the purpose of a certificate.

Loading...